ANTALYA KEPEZ KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI
GÜVENLİK EKİPMANLARI MAL ALIMI İŞİ
KAYMAKAMLIK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 


Antalya Kepez Kaymakamlığı Hükümet Konağı Güvenlik Ekipmanları Mal alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2017/555225
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı 61 07020 Dokuma KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası
:
2423354111 - 2423354101
c) Elektronik Posta Adresi
:
kepez@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
4 Adet Güvenlik Ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Antalya Kepez Yeni Hükümet Konağı
c) Teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içinde teknik şartname esas alınarak ilgili malzemeler yerinde montajlı, hazır ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Kepez Hükümet Konağı Fabrikalar Mh. Namık Kemal Bulvarı No 61 Kepez / ANTALYA
b) Tarihi ve saati
:
16.11.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
Güvenlik ekipmanlara  ilişkin imalatcı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri teklif ekinde sunacaklardır
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtilen garanti şartları
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede yeralan malzemelere ait belgeler
4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede yeralan malzemelere ait belgeler
4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teknik Şartnamede yeralan cihazları ile ilgili yetki belgeleri
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teknik şartnamede yeralan malzemelere ait dökümanlar

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kepez Hükümet Konağı Fabrikalar Mh. Namık Kemal Bulvarı No 61 Kepez / ANTALYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kepez Hükümet Konağı Fabrikalar Mh. Namık Kemal Bulvarı No 61 Kepez / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.