TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ BİLDİRİMLERİNİN USUL VE ŞARTLARI

        Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yeri, zamanı, usul ve şartları, düzenleme kurulunun görev ve sorumlulukları, yetkili merciin yasaklama ve erteleme halleri, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasaklar ve ceza hükümleri 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunuyla düzenlenmiştir.

2911 sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Olmayan Toplantı ve Faaliyetler:

        Kanunun 4. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir;

a) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve diğer tüzel kişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı yer toplantıları,
b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar,
c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar,
d) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların Devlet ve Hükümet işleri hakkındaki toplantı ve konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler.

        Yukarıda sayılanlar dışında açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile istisna kapsamına girmeyen kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Kanun kapsamındadır.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Düzenlenmesi:

        Bu Kanuna göre yapılacak toplantılar, fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş, en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul, kendi aralarından birini başkan seçer. Diplomatik dokunulmazlıkları bulunan kişiler, düzenleme kurulu başkan veya üyesi olamazlar. Tüzel kişilerin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri, yetkili organların kararına bağlıdır.

        Düzenleme kurulunda yer alacak yabancılar için, ilgili Valilik kanalıyla, İçişleri Bakanlığından izin belgesi alınması; Kanun’a göre düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap edecek, afiş, pankart, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşıyacaklar için mahallin en büyük mülki idare amirliğine, toplantıdan en az 48 saat önce bildirimde bulunması gerekmektedir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alan ve Güzergahları :

        Kanunun 6. Maddesi gereğince; ilçesinde belirlenen alan ve yürüyüş güzergahları, toplanma ve dağılma yerleri 19.02.2019 tarihinde Kaymakamlığımızwww.kepez.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, düzenlenmek istenen açık alan toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinin bu alan ve güzergahlarda yapılması gerekmektedir.

Bildirim Şekli ve Bildirimin Verileceği Merciler :

        2911 sayılı Kanun kapsamında ilçemizde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili müracaatlar, Kaymakamlığımıza Kanunda belirtilen şekil, şart ve sürelere uygun şekilde aşağıdaki örnek bildirim formları ve ekleri doldurularak;

 - Etkinliğin başlama saatinden en az kırksekiz saat önce ve mesai saatleri içerisinde,
 - Düzenleme kurulu üyelerinin tamamımın imzasıyla,
 - Tüzel kişilerce yapılan bildirimlerde, imzalı yönetim kurulu kararı eklenmek suretiyle

        Fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş en az yedi kişiden oluşan Düzenleme Kurulu üyelerinden biri tarafından bildirimin yapıldığı gün ve saati gösteren alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi  gerekmektedir. Alındı belgesi ile birlikte  Düzenleme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları Talimatı da müracaatçılara verilir. 

        Aynı yerde, aynı gün için ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk verilen bildirim geçerlidir.

        Bildirim formunda beyan edilen bilgiler için müracaat edenlerden (adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği) talep edilmemektedir.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün zamanı:

        Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneş batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar yapılabilir.

        Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri :

2911 sayılı Kanunun 23.Maddesinde düzenlenmiş olup;

a) 9 ve 10 uncu madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için belirtilen gün ve saatten önce veya sonra;
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar,boğma teli veya zincir gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile yasadışı örgüt ve topluluklara ait amblem ve işaret taşınarak veya bu işaret ve amblemleri üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyilerek veya kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini tamamen veya kısmen bez vesair unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma ve kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloganlar söylenerek veya ses cihazları ile yayınlanarak,
c) 7 nci madde hükümleri gözetilmeksizin,
d) 6 ve 10 uncu maddeler gereğince belirtilen yerler dışında,
e) 20 nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 22 nci maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın,
f) 4 üncü madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çıkılarak,
g) Kanunların suç saydığı maksatlar için,
h) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak,
i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak yasaklanması veya ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya yasaklama süresi sona ermeden,
j) 12 nci madde gereğince toplantının dağılmasına karar verilmesi hâlinde,
k) 21 inci madde hükmüne aykırı olarak,
l) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükmüne uyulmadan,

        Yapılan toplantılar veya gösteri yürüyüşleri Kanuna aykırı sayılır.

OYUN, TEMSİL VE GÖSTERİ BİLDİRİMLERİNİN USUL VE ŞARTLARI

        2559 sayılı Polis Vazifeleri ve Selahiyeti Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında; umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında oyun ve temsil veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyecek gerçek kişi ve toplulukların bu etkinlikleri için;

 - Etkinliğin başlama saatinden en az kırksekiz saat önce,
 - Bildirim formu ve ekindeki belgelerde ismi olanların tamamının imzasıyla,
 - Tüzel kişilerce yapılan bildirimlerde, imzalı yönetim kurulu kararı eklenmek suretiyle,

        Etkinliğin yapılacağı yerin İlçe Kaymakamlığına yazılı bildirimle (2559 sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi kapsamında örnek bildirim formu ve ekleri) müracaat etmeleri gerekmektedir.

        Yardım toplama amacıyla umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında düzenlenecek oyun ve temsil gibi etkinlikler için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında etkinlik bildirimi öncesinde, etkinliğin yapılacağı yerin mülki idare amirliğinden (birden fazla ilçe sınırları içerisinde yapılacaksa Valilikten) izin alınması gerekmektedir. Gerekli bilgiler ve dosyalar aşağıdaki bağlantılarda bulunmaktadır.

        Bilgilerinize sunulur.
 
 
İlgili Dosyalar:
1 - 2559 SK. Ek-1 Mad. Pas. Müracaatlar İçin Örnek Bildirim Formu ve Ekleri için tıklayınız...
2 - 2911 SK. Kap. Müracaatlar İçin Örnek Bildirim Formu ve Ekleri için
tıklayınız...
3 - 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu için
tıklayınız...
4 - 2559 Sayılı Kanunun Ek-1 Maddesi için
tıklayınız...
5 - Kepez İlçesi Toplantı Alan ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahları için (1 Nolu Toplantı Alanı
(2 Nolu Gösteri Yürüyüş Güzergahı)
6 - Düzenleme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları Talimatı için tıklayınız...